Wednesday, February 20, 2013

வெறுப்பு


வெறுப்பையே உமிழ்ந்து கொண்டிருப்பவனை
இயல்பாய் கவனியாமல் இருப்பது போல்
நடிக்க முடிவதில்லை. 

கவனித்தால் அந்த நெருப்பு நம்மை
நோக்கி உமிழப் படுகிறது.

தளும்பும் குடத்தில் சிதறும்
நீர் போல் உலர்ந்து போவட்டும்
உன் வெறுப்பு.

நான் குடம் சுமக்கும் பெண்! 

No comments: